Privacyverklaring

Zlim Breda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zlim Breda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Zlim Breda zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

• Persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres, telefoonnummer, meetgegevens.
• Verwerken. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens? We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals: • klanten • iedereen die interesse toont in Zlim Breda • toekomstige klanten

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Zlim Breda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinden; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. – Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u op figuuranalyse komt, een contract met ons sluit, een eetbespreking heeft gehad, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zlim Breda de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam en achternaam; – Adresgegevens; – BS nummer – Geslacht; – Geboortedatum – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Betalingsgegevens – Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens); – Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap; – Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Vbn gebruik van deze gegevens door Zlim Breda

Gegevens over wie u bent Naam, adres, telefoonnummer, e-mail,… Om een overeenkomst op te stellen, of een behandelkaart, of om contact met u op te nemen,…

Betaalgegevens Bedrag en wijze van betaling Kasstaten, excellijst,…

Bijzondere persoonsgegevens Gezondheidsgegevens, meten weeggegevens, blessures, geboortedatum, burgerservicenummer,… Om uw behandelkaart op te maken, om u de juiste oefeningen te laten doen, om u op juiste wijze te kunnen begeleiden, om declaraties voor u op te kunnen maken,…

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Zlim Breda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening: – gegevens over gezondheid – gegevens over gewicht – gegevens over trainingsdoelen – gegevens via wearables

Zlim Breda gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Zlim Breda verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel? U begeleiden kunnen we alleen als we u goed kennen. Daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Dit doen we om u zo goed mogelijk te begeleiden, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen.
a. Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan Als u klant wilt worden bij ons, of als u al klant bent en een nieuw kuur-abonnement wilt afsluiten, of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken.
b. Om wettelijke verplichtingen na te komen Op basis van (internationale) wet- en regelgeving moeten we gegevens over u verzamelen en analyseren. We moeten ons houden aan wetgeving en om te voldoen aan onze zorgplicht verwerken we persoonsgegevens.
c. Voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens ook eerst anonimiseren.
d. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van u hebben.
• We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een dienst die mogelijk interessant voor u is.
• Voor marketing en relatiebeheer maken we analyses en profielen. Bijvoorbeeld om u bepaalde aanbiedingen te kunnen doen.
• Ook maken we gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep.
We laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen we nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.

Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’ via bijvoorbeeld post, mail of telefoon? Dan kunt u dit ons laten weten.

Grondslagen

We verwerken uw gegevens omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Of omdat we anders geen uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst met u. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen. Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor Zlim Breda geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van Zlim Breda.

Verwerkt Zlim Breda ook bijzondere persoonsgegevens en BSN? Bijzondere persoonsgegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, meet- en weeggegevens. We verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Uw BSN gebruiken we alleen als dat wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld om voor u een declaratie aan de ziektekostenverzekering mogelijk te maken. Verder verwerken we bijzondere persoonsgegevens als dat wettelijk toegestaan is, omdat u deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt of met uw toestemming. Bijvoorbeeld als u ons vraagt vast te leggen dat u slechthorend bent of een blessure heeft omdat we u dan beter kunnen helpen bij de sportbegeleiding. We vragen uw toestemming om deze gegevens vast te leggen. Geeft u ons toestemming om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen? Of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen? Dan kunt u die toestemming altijd intrekken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen? Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben? Dat mogen we wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Geven we uw persoonsgegevens aan anderen door? Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Zlim Breda als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Zlim Breda. Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens? Binnen Zlim Breda hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

Zlim Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zlim Breda maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zlim Breda verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zlim Breda.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Zlim Breda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Welke rechten heeft u bij ons? Recht op informatie Met dit Privacy Statement informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Soms moeten we meer informatie geven.

Recht op inzage en rectificatie U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op wissen van gegevens U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Zlim Breda om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens
Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Recht van bezwaar tegen direct marketing
U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u via de nieuwsbrief geïnformeerd wil blijven, maar niet meer telefonisch benaderd wil worden. We zorgen er dan voor dat u niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal.

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Heeft u een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden. Het kan zijn dat we niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Zlim Breda of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten we u dat ook weten. Passen we uw gegevens aan? Of wissen we uw gegevens op uw verzoek? Dan laten we dit weten. En daar waar mogelijk informeren we ook de ontvangers van uw gegevens hierover.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Zlim Breda behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING Zlim Breda heeft mevrouw E.M. Kuit aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

CONTACTGEGEVENS
Zlim Breda
Nieuwe Heilaarstraat 39
4813 AR BREDA
Telefoon: 076 – 530 93 88
Mail: breda@zlim.nl